Cookie Policy

POLITYKA PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH W FUNDACJI LEARN CO

 

 

WSTĘP

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych (Polityka RODO).

 • 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Fundacja „Learn Co” we Wrocławiu (Fundacja) posiada dane osobowe (Dane) osób uczestniczących w projektach i/lub działaniach prowadzonych przez Fundację (Uczestnicy), które zostały pozyskane w związku jednym lub kilkoma z poniższych Zdarzeń (okoliczności):Zawarcie umowy (porozumienia) z Fundacją,
  b. Wyrażenie zgody w określonym zakresie dla Fundacji,
  c. Uczestnictwo w postępowaniach prowadzonych przez Fundację i trwających,
  d. Uczestnictwo w postępowaniach prowadzonych przez Fundację i już zakończonych.

 

 1. Fundacja będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników pozyskane w efekcie Zdarzeń, o których mowa w pkt. 1 lit. a – d w celach niezbędnych do wykonywania obowiązków lub uprawnień Fundacji, jakie wynikają z treści oświadczeń złożonych przez Uczestników w związku ze Zdarzeniami (w tym dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych).

 

 1. Ponadto Fundacja może przetwarzać Dane Uczestników, w dobrej wierze, w następujących celach, które nie są ściśle związane ze Zdarzeniami opisanymi w pkt. 1 lit. a – d powyżej (Cele dodatkowe):Przekazywanie informacji na temat działalności prowadzonej przez Fundację,
  b. Przekazywanie zaproszeń na wydarzenia z udziałem Fundacji,
  c. Przekazywanie informacji marketingowych (marketingowych bezpośrednich) opracowanych przez Fundację,
  d. Przekazywanie informacji w postaci okresowych i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje (newslettery),
  e. Przekazywanie informacji na temat programów prowadzonych przez Fundację, które mogą zainteresować Uczestników.

 

 1. Administratorem Danych jest Fundacja Learn Co z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 54-206) Legnica 65, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000437371,
  REGON: 022035642, NIP: 8943043441

 

 1. Fundacja może być zobowiązana do przekazania (udostępnienia miejsca przechowywania) Danych do organów Unii Europejskiej, a także do Państw niebędących członkami Unii Europejskiej ani członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli okaże się to konieczne zgodnie z regulacjami dotyczącymi programów i projektów prowadzonych przez Fundację. Będzie się to odbywało zawsze w dobrej wierze, mając na względzie konieczność zapewnienia jak najlepszej ochrony Danych.

 

 

 

 • 2.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH, UPRAWNIENIA

 

 1. Zgoda, którą Uczestnicy udzielają do przetwarzania Danych w związku z ze Zdarzeniami opisanymi w § 1 pkt. 1 lit. a – d, jest dobrowolna i swobodna, i może być cofnięta lub ograniczona, jednak jej istnienie jest konieczne: do wykonywania postanowień umowy zawartej z Fundacją (Zdarzenia z § 1 pkt. 1 lit. a), w zakresie złożonego Fundacji oświadczenia (Zdarzenia z § 1 pkt. 1 lit. b), do procedowania przez Fundację w ramach programów (Zdarzenia z §1 pkt. 1 lit. c i d).

 

 1. Zgoda Uczestników na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych, jest dobrowolna i swobodna.

 

 1. Uczestnicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych w całości lub w wybranym przez siebie zakresie w każdym czasie oraz w każdy możliwy do zidentyfikowania i uchwycenia sposób. W razie jakichkolwiek wątpliwości Fundacji odnośnie zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych w Celach dodatkowych, Fundacja będzie przyjmowała wykładnię rozszerzającą takie oświadczenie, aby jak najlepiej chronić interesy oraz Dane Uczestników.

 

 1. Uczestnicy mają również prawo do wglądu w Dane, do żądania ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia, a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzenia Danych przed określoną decyzją Uczestników.

 

 1. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w osobie Generalnego Inspektora Danych Osobowych (od 25.05.2018: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)  Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@uodo.gov.pl.

 

 1. Uczestnicy mogą kierować indywidualne zapytania pod adresem mailowym: projekt@learnco.pl

 

 • 3.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. W zakresie Zdarzeń opisanych w § 1 pkt. 1, Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a także po ustaniu jej bytu prawnego przez czas  i w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Fundację do zatrzymania danych. Jeżeli po ustaniu umowy zostały podjęte w stosunku do Uczestników inne czynności prawne (w szczególności dochodzenie należności), to czas i zakres przetwarzania liczony będzie od dnia zakończenia tych czynności.
 1. W zakresie Zdarzeń opisanych w § 1 pkt. 1 lit. b, Dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania właściwego oświadczenia, a także po ustaniu jego obowiązywania przez czas i w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Fundację do zatrzymania danych.
 1. W zakresie Zdarzeń opisanych w § 1 pkt. 1 lit. c i d, Dane będą przetwarzane przez okres trwania właściwego postępowania oraz przez czas i  w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Fundację do zatrzymania danych. Jeżeli po ustaniu umowy zostały podjęte w stosunku do Uczestników inne czynności prawne (w szczególności dochodzenie należności), to czas i zakres przetwarzania liczony będzie od dnia zakończenia tych czynności.
 1. W zakresie Zdarzeń opisanych w § 1 pkt. 3 (Cele dodatkowe), Dane będą przechowywane przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody, a w przypadku jej wycofania przez czas i w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Fundację do zatrzymania danych.

 

 • 4.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

 

 1. Dane Uczestników, których Fundacja jest w posiadaniu, będą przechowywane w jej siedzibie, z możliwością wykorzystania wirtualnych i elektronicznych zasobów i źródeł magazynujących.

 

 1. Dane Uczestników będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Dane Uczestników Fundacja będzie także udostępniać odpowiednim organom państwowym na ich uzasadnione żądanie.

 

 • 5.

Postanowienia końcowe

 

 1. Fundacja jest uprawniona do wprowadzenia zmian w postanowieniach Polityki RODO w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszej Polityki RODO w przypadku:

 

 1. konieczności dostosowania Polityki RODO do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Polityki RODO;
  b. konieczności dostosowania Polityki RODO do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Polityki RODO;
 2. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

 

 

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis www.learnco.pl wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies są przekazywane użytkownikowi jako jedne z pierwszych, tuż po wywołaniu serwisu www. Co więcej, nie można tego kontrolować z poziomu kodu programistycznego.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fundacja Learn Co z siedzibą pod adresem: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są przez Fundację Learn Co w celu:
  1. tworzenia statystyk, Google Analytics, w oparciu o politykę prywatności google http://google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  4. cookies używane są też przez serwisy, do których nasz Serwis się odwołuje np. multimedia czy serwisy społecznościowe;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.