Moja przyszłość to Europa – podsumowanie

Z końcem 2016 roku zamykamy realizację działań w projekcie „Moja przyszłość to Europa – zagraniczne staże zawodowe.” Realizacja przebiegała w partnerstwie między Fundacją „Learn Co” oraz niemiecką organizacją Görlitzer Fortbildungszentrum für Handwerk und Denkmalpflege e.V. Projekt współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowany na zasadach Programu Erasmus+.

Podstawą do przeprowadzania projektu była (i nadal jest) niekorzystna sytuacja młodzieży ze szkół zawodowych i techników. Uczniowie kształcący się zawodowo zaliczają się do defaworyzowanych grup na rynku. Dodatkowo niewielkie doświadczenie zawodowe oraz braku funduszy na indywidualne dokształcanie stawia ich w bardzo niekorzystnej sytuacji. Programy nauczania zawierają za małe ilości zajęć praktycznych, a ich zakres często bywa nieaktualny technologicznie. W tej sytuacji uczestnictwo w stażu jest jedną z oczekiwancyh odpowiedzi na potrzeby zawodowe młodych uczniów.

Celem głównym projektu było zwiększenie mobilności dolnośląskich uczniów. Do specyficznych, szczegółowych zagadnień na jakie odpowiadał projekt zaliczamy:

– zdobycie nowych doświadczeń zawodowych,
– promocja uczenia się przez całe życie, w szczególności w formach pozaszkolnych,
– zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki przez młodzież,
– wzbogacenie świadomości branżowej,
– poznanie nowoczesnych technologii i porównanie ich z trendami stosowanymi w Polsce, zauważenie podobieństw i różnic,
–  implementacja najkorzystniejszych rozwiązań w Polsce,
–  pokazanie, że za wyjazd za pracą (także za granicę) jest alternatywą do bezrobocia w miejscu zamieszkania.

Projekt wspierał postawy proaktywne w podejmowaniu działań związanych z rozwojem zawodowym i społecznym uczestników. Promował naukę języka obcego jako niezbędnego elementu w procesie kształcenia zawodowego oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej na rynkach europejskich. Odpowiedział na potrzebę zwiększenia mobilności do krajów UE i aktywizacji zawodowej.

Działaniami objętych zostało 100 (w tym 7 dziewcząt) uczniów z dolnośląskich szkół zawodowych i techników kształcących się w zawodach związanych z budownictwem. Beneficjenci dla równości szans mieli zagwarantowane przygotowanie językowe, kulturowe oraz pedagogiczne. Następnie wyjeżdżali na dwutygodniowy staż do Niemiec, gdzie pod okiem opiekuna z niemieckiego przedsiębiorstwa realizowali zadania zatwierdzone w porozumieniu o programie stażu.

Praktykantami kształcili się w następujących zawodach: technika budownictwa (45 osób), murarz-tynkarz (22 osób), monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (21 osób), stolarz (7 osób), monter sieci i urządzeń sanitarnych (4 osoby), dekarz (1 osoba),

Na zakończenie stażu przeprowadzano ocenę z postępu realizacji programu oraz sporządzano dokument Europass Mobilność w celu transferu i uznania efektów kształcenia zagranicą przez polskie zakłady realizujące praktyczną naukę zawodu. Dla zapewnienia najwyższych standardów jakości projektu „Moja przyszłość to Europa – zagraniczne staże zawodowe” przeprowadzono szereg badań ankietowych oraz spotkań z uczestnikami. Każdy ze stażystów wypełniał kwestionariusz przed rozpoczęciem stażu, w trakcie jego trwania oraz na zakończenie. Nad uczestnikami czuwał opiekun, który na miejscu pomagał w komunikacji oraz rozwiązywał bieżące problemy. Dodatkowo uczestnicy byli odwiedzani przez koordynatora projektu, który przeprowadził ewaluację on-going.

Kwestionariusze uczestników były analizowane przez zespół projektowy i jest zauważalna ilość osób, które uważają staż, za wartościowe doświadczenie i są zainteresowane wzięciem udziału w podobnych inicjatywach w przyszłości. Wiele wskazań dotyczy praktycznego wymiaru nauki oraz możliwości transferu kompetencji ze stażu do macierzystych przedsiębiorstw.

Obszerne materiały fotograficzne oraz filmowe dostępne są na fanpage projektu www.FB.com/StazeZawodowe

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowany na zasadach Programu Erasmus+.