Poszukiwany – opiekun dla uczestników stażu

Fundacja Learn CoFundacja „Learn Co” w związku z realizacją projektu „Praktyka czyni mistrza” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zapytania jest składanie ofert na opiekuna uczestników stażu zagranicznego w Niemczech (uczniowie szkół zawodowych).

Zleceniobiorca zapewnia:
1. koszt podróży
2. ubezpieczenie
4. środki na wyżywienie i zakwaterowanie

Opis przedmiotu zamówienia:
1. opieka nad 10-osobową grupą młodzieży w ramach projektu „Praktyka czyni mistrza” podczas stażu w Niemczech (Görlitz) w terminie 22.06.-03.07.2014 r. (opieka nad uczestnikami od momentu zbiórki przed wyjazdem w dniu 21.06.2014 r. do momentu powrotu w dniu 03.07.2014 r.),
2. pomoc językowa w zakładach pracy stażystów,
3. wizyty w zakładach pracy stażystów,
4. organizacja i uczestnictwo w zajęciach kulturowych,
5. rozwiązywanie bieżących problemów grupy,
6. stały kontakt z koordynatorem projektu i partnerem zagranicznym,
7. przesłanie raz w tygodniu raportu z przebiegu stażu,
8. kontrola wypełniania dzienniczków praktyk przez uczniów,
9. zgłaszanie zaistniałych problemów,
10. dokumentowanie fotograficzne pobytu uczestników stażu,
11. uczestnictwo w spotkaniu ewaluacyjnym po powrocie.

Wymagania dotyczące Wykonawcy:
1. znajomość języka na poziomie co najmniej C1
2. przygotowanie pedagogiczne lub doświadczenie w pracy z grupami

Kryterium wyboru oferty jest poziom spełnienia opisanych wymagań.

Ofertę wraz dokumentami poświadczającymi wymagania (m.in. zaświadczenia, dyplomy, świadectwa, itp.) należy przesłać do dnia 16.06.2014 r. do godziny 12.00.

Wszelkich informacji udziela Koordynator projektu Monika Przeniosło – tel. 607-89-04-05, projekt@learnco.pl.

Fundacja „Learn Co”
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego