Praktyka czyni mistrza – podsumowanie projektu

Fundacja Learn CoW styczniu 2015 r. zakończył się projekt Praktyka czyni mistrza. Działania realizowane były przez Fundację „Learn Co” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci. Realizacja została przeprowadzona w partnerstwie z niemiecką organizacją Görlitzer Fortbildungszentrum für Handwerk und Denkmalpflege e.V.

Celem projektu było podniesienie mobilności polskich uczniów, realizacja elementów programu nauczania na poziomie europejskim. Dodatkowym założeniem było zapoznanie z nowymi trendami w działalności przedsiębiorstw oraz porównanie stosowanych technologii w zagranicznych zakładach do polskich przedsiębiorstw.

Projekt wspierał postawy proaktywne w podejmowaniu działań związanych z rozwojem zawodowym i społecznym uczestników. Odpowiedział na potrzebę zwiększenia mobilności do krajów UE, aktywizacji zawodowej promował też naukę języka obcego jako niezbędny element w procesie kształcenia zawodowego oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej na rynkach europejskich.

Działania projektu objęły 50 uczniów z dolnośląskich szkół zawodowych kształcących się w zawodach związanych z budownictwem. Beneficjenci mieli zagwarantowane przygotowanie językowe, kulturowe oraz pedagogiczne. Następnie wyjeżdżali na dwutygodniowy staż do Niemiec, gdzie pod okiem opiekuna z niemieckiego przedsiębiorstwa realizowali zadania zatwierdzone w porozumieniu o programie stażu.

Praktykantami kształcili się w następujących zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (26 osób), stolarz (9 osób), murarz-tynkarz (6 osób), dekarz (4 osoby), monter sieci i urządzeń sanitarnych (3 osoby), cieśla (1 osoba) oraz monter konstrukcji budowlanych (1 osoba).

Na zakończenie stażu przeprowadzano ocenę z postępu realizacji programu oraz sporządzano dokument Europass Mobilność w celu transferu i uznania efektów kształcenia zagranicą przez polskie zakłady realizujące praktyczną naukę zawodu. Dla zapewnienia najwyższych standardów jakości projektu Praktyka czyni mistrza przeprowadzono szereg badań ankietowych oraz spotkań z uczestnikami. Każdy ze stażystów wypełniał kwestionariusz przed rozpoczęciem stażu, w trakcie jego trwania oraz na zakończenie. Nad uczestnikami czuwał opiekun, który na miejscu pomagał w komunikacji oraz rozwiązywał bieżące problemy. Dodatkowo uczestnicy byli odwiedzani przez koordynatora projektu, który przeprowadził ewaluację on-going.

Po analizie kwestionariuszy beneficjentów zauważalna jest znacząca liczba wskazań na dużą wartość merytoryczną projektu z uwagi na praktyczny aspekt nauki i możliwość wykorzystania pozyskanych kompetencji po powrocie do Polski. Większość ankietowanych zaznaczyła chęć ponownego udziału w mobilnościach zawodowych oraz wskazuje na wysoką jakość realizowanego przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego