Przewóz osób na trasie Wrocław – Görlitz – zapytanie cenowe

Fundacja Learn Co

Fundacja „Learn Co” w związku z realizacją projektu „Praktyka czyni mistrza” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci zaprasza do składania ofert na przewóz osób.

Przedmiotem zapytania cenowego jest wycena kosztu przewozu 11 osób (11 uczniów + 1 opiekun) na trasie:

  1. Wrocław – Gryfów Śląski – Görlitz
  2. Görlitz – Gryfów Śląski – Wrocław.

Termin przyjazdu do Görlitz: 14 września 2014 r.
Termin wyjazdu do Wrocławia: 26 września 2014 r. po godz. 18.00

Liczba osób: 11.

Wymagania dotyczące usługi:
1. Wykonawca zapewni środek transportu do przewozu co ilości osób przekazanej przez Fundację,
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić środek transportu w pełni sprawny, wyposażony w odpowiednie, wymagane przepisami prawa dokumenty oraz wyposażenie, na terenie Polski i Niemiec
3. środek transportu musi spełniać wymogi bezpieczeństwa dla pojazdów ekologicznych i bezpiecznych; w szczególności musi mieć aktualne badania techniczne i aktualne wymagane prawem ubezpieczenie, wyposażenie w przyrządy kontrolne oraz inne, wymagane przepisami prawa mającymi zastosowanie do przewozów krajowych i międzynarodowych dokumenty i urządzenia,
4. środek transportu musi być przygotowany do podróży pod względem estetyki i porządku.
5. Wszyscy uczestnicy muszą podróżować jednym środkiem transportu,
Kryterium oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty jest oferowana cena brutto

Prosimy o przesłanie oferty do 08 września 2014 r. do godziny 15:00.

Wszelkich informacji udziela Koordynator projektu Monika Przeniosło – tel. 607-89-04-05, projekt@learnco.pl.

koszt przejazdu w dwie strony Cena brutto za osobę Ilość Razem
uczestnik 11
opiekun 1
                                                                   SUMA BRUTTO:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego