Ubezpieczenie uczestników – grupa 4

Fundacja Learn Co

Fundacja „Learn Co” w związku z realizacją projektu „Praktyka czyni mistrza” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów ubezpieczenia NNW, KL oraz OC na czas podróży i pobytu na terenie Niemiec (Saksonia).

Ubezpieczenie ma obejmować grupę uczniów szkół zawodowych oraz opiekuna przebywającego na terenie Niemiec w ramach zagranicznego stażu zawodowego w ramach projektu „Praktyka czyni mistrza” oraz podczas podróży na i z miejsca stażu.

Wymagania dotyczące ubezpieczenia:

1. Rodzaj ubezpieczenia – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), kosztów leczenia (KL) i odpowiedzialności cywilnej (OC);

2. Okres obowiązywania ubezpieczenia: od 14 września 2014 r. do 26 września 2014 r.;

3. Wielkość grupy 11 osób (11 uczniów oraz 1 opiekun);

4. Suma ubezpieczenia nie mniej niż: 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

 Prosimy o przesłanie wyceny według podanego wzoru:

1. Ubezpieczenie NNW, KL i OC dla uczestnika: ………

2. Ubezpieczenie NNW, KL i OC dla opiekuna: ………

Kryterium wyboru jest cena.

Prosimy o przesłanie oferty do 08 września 2014 r. do godziny 15:00 wraz z warunkami ubezpieczenia.

Ostateczna ilość osób, wraz z danymi osobowymi zostanie przekazana najpóźniej 09 września 2014.

Wszelkich informacji udziela Koordynator projektu Monika Przeniosło – tel. 607-89-04-05, projekt@learnco.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego