Zapytanie ofertowe – organizacja transportu dla uczestników

Fundacja "Learn Co"ZAPYTANIE OFERTOWE  dot. organizacji transportu dla uczestników

realizowane w ramach projektu: „MOJA PRZYSZŁOŚĆ TO EUROPA – ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), na zasadach Programu Erasmus+.

Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem Prawa zamówień publicznych.

Beneficjent dokonuje wszystkich wydatków w ramach projektu, w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, jak również zgodnie z zasadami konkurencyjności, równego traktowania i zasadą jawności.

CZĘŚĆ I

Informacje ogólne
1.
BENEFICJENT:

Fundacja LEARN CO
ul. Legnicka 65 Wrocław
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest p. Jakub Turański – tel. 693 337 295

2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest organizacja transportu dla uczestników projektu z zasadami Programu – 10 grup uczniów z 1 opiekunem każda, łącznie 100 uczniów i 10 opiekunów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zapytania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz wytycznymi Beneficjenta.

2.1. Miejsce wykonywania zamówienia:

Trasa: Wrocław/Dolny Śląsk/Polska – Görlitz/Saksonia/Niemcy – Wrocław/Dolny Śląsk/Polska

2.2. Termin wykonywania zamówienia: tj. od 1 lutego 2015 do 30 grudnia 2016.

3. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:

3.1. Cena oferty powinna zawierać wycenę wszystkich kosztów, jakich oferent zażąda w związku z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego.

3.2. Cenę oferty należy wyrazić w ofercie w PLN liczbowo i słownie.

4. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

4.1. Realizator projektu dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert wraz z przyporządkowanymi wagami, wyrażonymi w %:

  • cena brutto oferty – 100%,

4.2. Realizator projektu dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów, wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.).

Punkty za kryterium: cena brutto oferty zostaną obliczone według następującego wzoru

cena oferty najtańszej
——————————————————— x waga (%)
cena oferty badanej

4.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą końcową liczbę punktów.

5. WARUNKI UDZIAŁU:

W postępowaniu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) oferenci posiadający aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz posiadający niezbędną wiedzę oraz dysponujący potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

CZĘŚĆ II

Informacje dotyczące składania ofert

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zaleca się, żeby oferta była sporządzona na formularzu ofertowym w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1

2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy dostarczać do 2015-01-20 roku, do siedziby Beneficjenta, tj. ul. Legnicka 65, Wrocław.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przesłanych pocztą lub pocztą kurierską liczy się data i godzina ich fizycznego dostarczenia do siedziby Beneficjenta projektu.

3. WYBÓR OFERENTA

Beneficjent projektu wybierze oferenta, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszym zapytaniu, tj. ceny.

4. ILOŚĆ SKŁADANYCH OFERT

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie wysłane do każdego wykonawcy, który złożył ofertę lub zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta projektu.

Załączniki:

Formularz oferty.
Opis przedmiotu zamówienia.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowany na zasadach Programu Erasmus+.