Zapytanie ofertowe – zarządzanie projektem i organizacja przygotowania

Fundacja "Learn Co" ZAPYTANIE OFERTOWE  dot. zarządzania projektem i organizacji przygotowania dla uczestników

realizowane w ramach projektu: „MOJA PRZYSZŁOŚĆ TO EUROPA – ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), na zasadach Programu Erasmus+.

Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem Prawa zamówień publicznych.

Beneficjent dokonuje wszystkich wydatków w ramach projektu, w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, jak również zgodnie z zasadami konkurencyjności, równego traktowania i zasadą jawności.

CZĘŚĆ I

Informacje ogólne
1.
BENEFICJENT:

Fundacja LEARN CO
ul. Legnicka 65 Wrocław
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest p. Jakub Turański – tel. 693 337 295

2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zarządzanie projektem i organizacja przygotowania uczestników zgodnie z zasadami Programu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zapytania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz wytycznymi Beneficjenta.

2.1. Miejsce wykonywania zamówienia: Wrocław i Dolny Śląsk

2.2. Termin wykonywania zamówienia: 23 miesiące, tj. od 1 lutego 2015 do 30 grudnia 2016

3. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:

3.1. Cena oferty powinna zawierać wycenę wszystkich kosztów, jakich oferent zażąda w związku z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego.

3.2. Cenę oferty należy wyrazić w ofercie w PLN liczbowo i słownie.

4. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

4.1. Beneficjent projektu dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert wraz z przyporządkowanymi wagami, wyrażonymi w %:

l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1. Cena 50 %
2. Zawartość merytoryczna kursu języka niemieckiego 50 %

4.2. Beneficjent projektu dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów, wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.).

Punkty za kryterium: cena brutto oferty zostaną obliczone następująco:

Cena

Oferta o najniższej cenie otrzyma                                                 50 punktów

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:

wartość oferty o najniższej cenie
——————————————————— x       50 punktów
wartość oferty badanej

Zawartość merytoryczna kursu języka niemieckiego (obliczona – jak niżej)

Sposób przyznawania punktów:

  • zawartość merytoryczna dobrze uwzględnia specyfikę zakładu budowlanego (co najmniej 10 h zajęć to ćwiczenia praktyczne) – 30 punktów
  • zawartość merytoryczna średnio uwzględnia specyfikę zakładu budowlanego (co najmniej 7 h zajęć to ćwiczenia praktyczne) – 15 punktów
  • zawartość merytoryczna nie uwzględnia specyfiki zakładu budowlanego (mniej niż 7 h zajęć to ćwiczenia praktyczne) – 0 punktów
  • bardzo różnorodne metody pracy podczas zajęć (co najmniej 4 metody podczas każdych zajęć) – 20 punktów
  • różnorodne metody pracy podczas zajęć (co najmniej 4 metody podczas niektórych zajęć) – 10 punktów
  • mało różnorodne metody pracy podczas zajęć (mniej niż 4 metody podczas wszystkich zajęć) – 0 punktów

4.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą końcową liczbę punktów.

5. WARUNKI UDZIAŁU:

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) oferenci posiadający aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz posiadający niezbędną wiedzę oraz dysponujący potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

5.2. Beneficjent uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą uczestniczącą w wykonywaniu zamówienia pełniącą funkcję koordynatora projektu, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe II stopnia (lub równoważne, tj. posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędne),

2) koordynowała co najmniej 1 projekt,

3) posiada wiedzę z zakresu wytycznych związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków EFS i budżetu państwa na zasadach Erasmusa+,

4) posiada umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy).

5.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie wykazanie spełniania chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu.

CZĘŚĆ II

Informacje dotyczące składania ofert

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zaleca się, żeby oferta była sporządzona na formularzu ofertowym w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1.

2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy dostarczać do 2015-01-20 roku, do siedziby Beneficjenta, tj. ul. Legnicka 65, Wrocław.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przesłanych pocztą lub pocztą kurierską liczy się data i godzina ich fizycznego dostarczenia do siedziby Beneficjenta projektu.

3. WYBÓR OFERENTA

Beneficjent projektu wybierze oferenta, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszym zapytaniu.

4. ILOŚĆ SKŁADANYCH OFERT

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie wysłane do każdego wykonawcy, który złożył ofertę lub zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta projektu.

Załączniki:
Formularz oferty.
Opis przedmiotu zamówienia.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), realizowany na zasadach Programu Erasmus+.