Zapytanie – opiekun dla uczestników stażu

Fundacja Learn Co

Fundacja „Learn Co” w związku z realizacją projektu „Praktyka czyni mistrza” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zapytania jest składanie ofert na opiekuna uczestników stażu zagranicznego w Niemczech (uczniowie szkół zawodowych).

Zleceniobiorca zapewnia:
1. koszt podróży
2. ubezpieczenie
4. środki na wyżywienie i zakwaterowanie

Opis przedmiotu zamówienia:
1. opieka nad 10-osobową grupą młodzieży w ramach projektu „Praktyka czyni mistrza” podczas stażu w Niemczech (Görlitz) w terminie 15 września – 26 września 2014 r. (opieka nad uczestnikami od momentu zbiórki przed wyjazdem w dniu 14 września.2014 r. do momentu powrotu w dniu 26 września 2014 r.).
2. pomoc językowa w zakładach pracy stażystów,
3. wizyty w zakładach pracy stażystów,
4. organizacja i uczestnictwo w zajęciach kulturowych,
5. rozwiązywanie bieżących problemów grupy,
6. stały kontakt z koordynatorem projektu i partnerem zagranicznym,
7. przesłanie raz w tygodniu raportu z przebiegu stażu,
8. kontrola wypełniania dzienniczków praktyk przez uczniów,
9. zgłaszanie zaistniałych problemów,
10. dokumentowanie fotograficzne pobytu uczestników stażu,
11. uczestnictwo w spotkaniu ewaluacyjnym po powrocie.

Wymagania dotyczące Wykonawcy:
1. znajomość języka na poziomie co najmniej C1
2. przygotowanie pedagogiczne lub doświadczenie w pracy z grupami

Kryterium wyboru oferty jest poziom spełnienia opisanych wymagań.

Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę wraz dokumentami poświadczającymi wymagania (m.in. zaświadczenia, dyplomy, świadectwa, itp.) należy przesłać do dnia 09 września 2014 r. do godziny 15:00.

Wszelkich informacji udziela Koordynator projektu Monika Przeniosło – tel. 607-89-04-05, projekt@learnco.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego